در جمهوری‏ اسلامی اتحادی شکل نمی‏ گیرد

وزارت اطلاعات جمهوری‏اسلامی به تازگی در گزارشی همبستگی اپوزیسیون را حتی به شکل ظاهری ناممکن تصور کرده و با بهم دوختن چند پاراگراف از اخباری که در اینترنت به آسانی برای همگان در دسترس است، ادعای انتشار یک گزارش تحلیلی از …

Scroll Up