انتخابات آزاد یا انتخابات مردمی

هر رای‌گیری را نمی‌توان آزاد بشمار آورد. همانگونه که هر انتخابات آزادی را نمی‌توان انتخابات دموکراتیک نامید. برای کسانیکه رفراندوم دوازده فروردین ماه سال پنچاه و هشت را انتخاباتی آزاد می‌دانند، صحبت از انتخابات آزاد …

Scroll Up