ما در کنار مردم با جمهوری اسلامی مبارزه و در کنار جمهوری اسلامی از ایران دفاع خواهیم کرد

  در مبارزه باید توان تشخیص دادن و تفکیک ارزش‌ها را داشته باشیم. برای سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در کشورمان به هیچ‌گونه نیروی نظامی بیگانه‌ای نیاز نیست. کسانی که از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور حمایت می‌کنند یا …

Scroll Up