خاکستر زمان

  حساسیتها و دل نگرانی‌های انسان بیشتر در رابطه با مسایل جاری و رویدادهای زمانیست که وی در آن می‌زید و بر سر نوشتش اثر میکنند. مشکل امروز است که تمامی ذهن او را مشغول داشته و درصدر اولویت‌های وی قرار دارد و مسائل حل شده و …