زمان، اینترنت و اپوزیسیون ایران

زمان با کمک اینترنت ابزاری در دست اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی می‌باشد که در آینده نه چندان دور قضاوت خود را به نسل سازنده آینده کشور تحویل خواهد داد. هر چند که اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی خود نتوانسته از این ابزار استفاده …