داریوش همایون و من

  او همیشه در اندیشه نزدیک کردن سیاهی‌ها و سفیدی‌هاست. واژه “دگراندیش” را او به گفتمان سیاسی وارد کرد تا خشونت در مرزهای اندیشه‌ها را از بین ببرد. برای پر کردن خلع بی‌کران ما بین دوست و دشمن باز هم اوست که واژه مخالف سیاسی …