زندان‌بانان اندیشه

اندیشیدن برای استفاده آگاهانه از ذهن برای شکل دادن به تصورات و مفاهیم مربوط به هم می‌باشد (۱). قدرت تصور در ذهن انسان بی‌کران است و ذهن توانایی مجسم کردن هم چیز را داراست تا بدان جایی که تصورات با واقعیت هیچ رابطه‌ای …