عدم‌تمرکز و رهبری

فرق اساسی «عدم‌تمرکز» و «فدرالیسم» در این می‌باشد که عدم‌تمرکز را ما به مردم ایران برای سیاست‌گذای آینده کشور بعد از گذر از جمهوری‌اسلامی توصیه می‌کنیم و فدارلیسم را کسان برای شکست احتمالی ایران بعد از جنگ …