مبارزه برای چه هدفی؟

  هر از گاهی باید انگیزه مبارزه را دوباره بررسی کرد و از خود پرسید، برای رسیدن به چه هدفی مبارزه می‌کنیم؟ آیا راه‌کارهای گذشته و اکنون ما با شرایط اجتماعی مردم داخل کشور همخوانی دارند؟ نتیجه مبارزه ما تا‌کنون چه بوده …