جُنبش بی رهبر و رهبران بی جُنبش

  جنبش سبز از بدو به وجود آمدنش حرکت اعتراضی خودجوشی بوده که برای مخالفت با اقتدارطلبان مذهبی، شورای‌نگهبان و رهبر جمهوری‌اسلامی خود را در خیابان به هماهنگی رسانید. این جنبش ادامه سیر تکاملی صد ساله جامعه ایرانی برای …