سراب فدرالیسم آلترناتیوسازان

در کرانه شمالی دریای عمان که از کنار ایران می‌گذرد، آب از اقیانوس هند بطرف خلیج فارس در جریان است. آفتاب سیستان و بلوچستان نیروی کافی برای تولید آب شیرین از دریای عمان را محیا کرده است. با احداث نیروگاه‌های بادی می‌توان …

تعهد سیاسی گرایش‌ها

انگیزه فرد برای رسیدن به هدفی، انسان را به فردی اجتماعی تبدیل می‌کند. در این فرآیند دائمی، تکراری و تکاملی، فرد به مقیاسی برای سنجش رواداری خود با دگر افراد جامعه خواهد رسید. به تباسب انگیزه و هدف فردی، رواداری بصورت …