ای پادشه خوبان

  برای من، محمدرضا شاه پهلوی بود که با دشمنان ‏ایران و ایرانی درنبردی همیشگی زندگی می‌کرد. ‏تروریست‌های اسلامی، آدمکشان مارکسیست، ‏چریک‌های فدایی قدرت، حزب توده وابسته به ‏شوروی سابق و روشنفکرانی که سعادت جهانیان را ‏می‌خواستند و بدبختی ایرانیان را! ملی مذهبی‌های ‏که نه ملی‌گرایی را شناختند و اسلام‌گرایی را. ‏خلقی‌‌های که انسان را […]

جهاد اندر جهاد و «الله» بی‌کفایت

  روحانیت یکی از پست‌ترین لایه‌های اجتماعی هست که هیچ‌گاه خود را ‏شهروند عادی حس نمی‌کند، بلکه خودشان را یک طبقهٔ اجتماعی بیان ‏می‌کند که از سطح عموم مردم به لحاظ اجتماعی بالاتر قرارگرفته‌اند ‏‏(آقابالاسر). روحانیت خود را از طبقات فرهیختهٔ اجتماع، محترم و نخبه ‏به‌حساب می‌آورند و باور دارد که تمامی افراد جامعه برده […]