از انقلابیون گذشته تا دیکتاتورهای امروز

  اینک آغاز دوره جدیدی را نگاره می‌کنیم که تجربه دو جنگ جهانی، چهل سال جنگ سرد، بیست سال دوره آگاهی بی‌واسطه و تجربه دیکتاتوری‌های مذهبی، ایدولوژیک، نتیجه نظام‌های جمهوری و سلطنتی را در کوله‌بار خود دارد. هدف نهائی این …

دم خُروس اروپا در دست مبارک

  جمهوری‌های متزلزل افریقای شمالی یکی پس از دیگری در حال سرنگونی می‌باشند. اینکه شکل نظام چه جمهوری و چه پادشاهی باشد فرقی با هم نمی کند، بلکه سیستم حاکم باید دموکراتیک باشد، بحث جداگانه‌ای می‌باشد. تجربه افریقای شمالی …

سوسیالیست‌های تاجدار ایران

  تاریخ را نمی‌توان تغییر داد ولی اکنون و آینده را می‌توان با خواست‌های فردی و اجتماعی خود هدفمند کرد. زمانی که اکنون و آینده به گذشته تبدیل شدند و ثمره اهداف فردی و اجتماعی بارور شدند، باز به تاریخی خواهیم رسیده که تغییر …