نفرین نفت

با فرارسیدن ایام کریسمس و سفرهای خانوادگی در اروپا کمپانی‏های نفتی قیمت فرآورده‏های خود را مانند همیشه افرایش داده‏اند. قیمت بنزین به هر لیتری ۱,۷۰ € رسیده. در پُمپ‏بنزین محل اقامتم شخصی به فروشنده پُمپ‏بنزین اعتراض …

دوره آخر زمان

تنها زمان است که پایانی ندارد همان‏گونه که آغازی ندارد! نگرش به پایان تنها به علت نارضایتی از وضعیت موجود می‏باشد و خواست دگرگونی، امید به فردای بهتری از امروز را به ما می‏دهد. در دوران نوجوانی هرگاه حادثه‏ای رُخ …