افسانه اسلام

  هر چه خود را کوچکتر و بی اعتبارتر کنیم، نخواهیم توانست سطح شخصیت خود را به اندازه رئیس جمهور، رژیم اسلامی ایران پایین بیاوریم. پایین‌تر از شخصیت وی شخصیت فردیست که او را تعیین کرده است و خود را رهبر مسلمان جهان نام گذاشته …

سنگر کمین

  به تیپ مستقر در خرم آباد، لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه که رسیدم، خرمشهر آزاد شده بود. همه در شادی و احساسات میهن‌دوستانه غرق شده بودند. بعد از استراحتی کوتاه بسوی ایلام و از آنجا بسوی بلندهای میمک روانه شدیم. در باقی‌مانده …