ولایت وفقه ترکیبی از فاشیسم اسلامی، دیکتاتوری پرولتاریا و کاپیتالیسم آخوندیست

  برای شناخت بهتر سیستم حکومتی جمهوری اسلامی مقالات زیادی نوشته شده است که هر کدام گوشه‌ای از نظام جمهوری اسلامی را نمایان می‌کنند ولی چشم‌اندازی از کُل سیستم حکومتی ولایت وقفه ارایه نمی‌دهند. دلایل این عدم شناخت، …