گفتگوهای هفتگی (هفته اول اسفندماه)

فردی که در مسند قدرت نشسته و خود را ضعیف نشان می‌دهد یا درگیر خود ناباوری شدیدی هست و یا به ریاکاری پلید تبدیل گشته. در هر دو مورد می‌توان به خامنه‌ای مراجعه کرد. ایشان که قدرت مطلق سیاسی و اقتصادی کشور را در دست خود دارد هم دچار ضعف درونی گشته و هم با […]

Scroll Up