پرچم شیر و خورشید ایران
سیاسی

سلطنت مرده، زنده‌باد پادشاهی

شاهزاده رضا پهلوی برعکس تصور اکثریت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، تنها فردیست که توان تغییر دادن ذهنیت جهانیان درباره ایران بعد از انقلاب اسلامی را داراست. درواقع شاهزاده، شاه کلیدی هستند برای زدودن چهره‌ای که جمهوری اسلامی از ایران در چهل سال گذشته به جهانیان ارائه داده. با شاهزاده می‌توان به برابری حقوقی زن و مرد در ایران در کوتاه‌ترین مدت رسید.

گفتگوهای هفتگی (هفته اول اسفندماه)

فردی که در مسند قدرت نشسته و خود را ضعیف نشان می‌دهد یا درگیر خود ناباوری شدیدی هست و یا به ریاکاری پلید تبدیل گشته. در هر دو مورد می‌توان به خامنه‌ای مراجعه کرد. ایشان که قدرت مطلق سیاسی و اقتصادی کشور را در دست خود دارد هم دچار ضعف درونی گشته و هم با […]

ضدانقلاب

  امروز که سی سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد مقالات زیادی در باره ۲۲ بهمن سال ۵۷ نوشته شده است. بیشتر این مقالات را انقلابیون آن زمان نوشته‌اند. فرق این نوشتار با آن نوشتارها در این است که من هنوز ضدانقلاب هستم. زمانی …